Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English English

Logo of NRI

 

ໜ້າທໍາອິດ

Top page picture
Top page picture
Top page picture
Top page picture
Top page picture

 

ພາບລວມຂອງໂຄງການ

ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ-ທຶນເພີ່ມ (NRI-AF) ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງ ການດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ (ແຂວງອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຜົ້ງສາລີ) ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ແລະ ຄອງເໜືອງ, ທາງຊອຍຊົນນະບົດ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການກະສິກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການປູກພຶດແບບປະສົມປະສານ, ການເຮັດນາແບບປັກດຳດ້ວຍກ້າກີບດຽວ, ການສົ່ງເສີມການເຮັດສັນຍາການ ຜະລິດກັບຊາວນາ, ການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .