Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ຜູ້ປະຕິບັດງານ > ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນແຂວງ (PPO), ຫ້ອງການປະສານງານ ໂຄງການຂັ້ນເມືອງ (DCO)

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ | ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | ແຂວງຜົ້ງສາລີ | ແຂວງອຸດົມໄຊ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

 • ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ບໍລິຫານການເງິນ
  ທ່ານ ຄາມ ພາລະຄອນຫົວໜ້າພະແນກກະສະກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (ຜູ້ຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ)
  ທ່ານ ສົມສະນິດ ອ່ອນຈັນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ
  ທ່ານ ນາງ ວຽງໄລ ທອງບັນຫົວໜ້າບັນຊີ
  ທ່ານ ນາງ ສອນມະນີ ເກດມະນີຜູ້ຊ່ວຍພະນັກງານບັນຊີ
  ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ຊົ່ງເລຂາ
  ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເພັດມະນີຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  ທ່ານ ອ່ຽມສັກ ສິດທິຍາວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງ
  ທ່ານ ນາງ ວິພອນ ທຳມະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ
  ວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການ
  ທ່ານ ແດງ ພອນວິໄລຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ບຸນລຽບ ອຸດຍາໄຊຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນລະປະທານ
  ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
  ທ່ານ ດາຄົມ ວິໄລວັນຮັບຜິດຊອບວຽກປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  ທ່ານ ນາງ ແສ່ວຄຳ ວິໄລສານຮັບຜິດຊອບການພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ເພັດສະໝອນ ອິນທອງໄຊຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ບຸນເພັງ ປັນຍາໄລຮັບຜິດຊອບປະສານງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
  ທ່ານ ສົມສະນິດ ຈັນນະສີຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ຈອມແຊ່ເຕີນຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງປາກທາ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ໂມ້ງ ສີອຳພອນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ອຳພອນ ເພັດສະຫວັນຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
  ທ່ານ ພອນສັກ ທອງທິລາດຮັບຜິດຊອບການສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ແສງຄຳ ແກ້ວດາລາຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງຜາອຸດົມ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ອຸດົມພອນ ພົມລິຈັນຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ຄຳເພັດຮັບຜິດຊອບການປະສານງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ
  ທ່ານ ແສງອາລຸນ ວົງມະນີວັນຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ຝອຍຈັນ ພົມລິຈັນຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

 • ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ລໍກ່ຳເຈື້ອຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ (ຜູ້ຊື້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ)
  ທ່ານ ສອນໄຊ ອຸດົມຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ
  ບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການການເງິນ
  ທ່ານ ນາງ ພູທອນ ອ່ອນແກ້ວຮັບຜິດຊອບ ບັນຊີ-ການເງິນ
  ທ່ານ ນາງ ອີນຄຳຮັບຜິດຊອບ ບັນຊີນ້ອຍ
  ທ່ານ ນາງ ບົວວັນ ຈັນທະປະດິດຮັບຜິດຊອບວຽກງານຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  ທ່ານ ນາງ ລຸນຮັບຜິດຊອບວຽກງານຈັດຊື້ຈັດຈາງ
  ວາງແຜນ ແລະ ດໍາເນີນການ
  ທ່ານ ທອງສອນ ສີສຸລິນຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຜນການ
  ທ່ານ ສໍສິງພອນ ເລືອງລິຍາສັກຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ຈັນສະໜົມ ສາມແສນນາມີຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນລະປະທານ
  ທ່ານ ສຸພາໄຊ ດວງມາລາຮັບຜິດຊອບວຽກງານຂົວທາງ
  ປົກປ້ອງສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ
  ທ່ານ ນາງ ເພັດສະຫວັນ ສີພັນດອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ
  ທ່ານ ນາງ ທິບພາພອນ ວັນນະພົມຮັບຜິດຊອບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງຫລວງນໍ້າທາ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ທອງໄຊ ອາດຜາສຸກຫົວໜ້າຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ອານຸພອນ ບຸນລືໄຊຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ແສງລິດ ສົມສີຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ
  ທ່ານ ສຸກັນ ສອນສຸວັນຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມ
  ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ບຸນໄຊທິບ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງສິງ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ຄຳຜາຍ ສຸລິຂັນຫົວໜ້າຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ຈັນທະລາ ທຳມະວົງຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ຊີລິກ ຄຳພະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ
  ທ່ານ ກຸມພາ ສຸວັນນີຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ເກັງໄຂ ວັນນະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງລອງ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ກູ່ ລໍວັນແກ້ວຫົວໜ້າຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ອາຊຸນ ພູນລໍຄຳຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ສຸລະສິດ ດວງມະໂນຮັບຜິດຊອບວຽກງານປະສານງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕິດຕາມ
  ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໄໝ ໃຈຍະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ພວງສະຫວັນ ພົມສີຄຳລາຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງຜົ້ງສາລີ

 • ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ແຂວງຜົ້ງສາລີ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ສັນຕິ ແກ້ວຍະສານຮອງຫົວໜ້າພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (ຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ)
  ທ່ານ ທອງຮືນ ຈັນທະປານີຫົວໜ້າບໍລິຫານ, ແຜນການ
  ທ່ານ ນາງ ພອນ ສຸກທະວົງຮັບຜິດຊອບການເງິນ
  ທ່ານ ສອນເພັດ ເພັດດາລາເປັນຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ
  ທ່ານ ຈັນທະວີ ພິມມະສິງຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນລະປະທານ
  ທ່ານ ນາງ ສົມສຸກ ແກ້ວມະນີວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ຄຳແພງ ມະນີສອນຮັບຜິດຊອບວຽກງານການຄຸ້ມຄອງສັນຍາ
  ທ່ານ ນາງ ພອນສີ ຄຸນລາວັນເລຂາ
  ທ່ານ ນາງ ພອນສະຫວັນ ທຳມະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ
  ທ່ານ ນາງ ນາມ ສຸລີລັດຮັບຜິດຊອບວຽກງານປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງຍອດອູ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ຄຳໄລ ໄຊຍະເດດຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ຈັນສຸກ ສຸລິຍາຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ສົມຈັນ ພົມມະວົງສາຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນລະປະທານ
  ທ່ານ ນາງ ສີວັນ ລາວເຊີງຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງຜົ້ງສາລີ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ສິງທອງ ເພັດດາລາຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ຈັນຖາວອນ ສຸກສົມເຮືອງຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ສົ່ງເສີມການລ້ຽງສັດ
  ທ່ານ ນາງ ສາວເພັງ ເຫຼັກພະສີຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ນາງ ວັນແພງ ວັນນະຄຸນຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  ທ່ານ ຄອນສະຫວັນຮັບຜິດຊອບວຽກງານ ຂົວ-ທາງ

   

 • ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ເມືອງບຸນໃຕ້
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ບຸນພັນ ໄຊຍະວົງຫົວໜ້າຫ້ອງການປະສານງານຂັ້ນເມືອງ
  ທ່ານ ສົມຊະນະ ພອນນະໄຊຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຈັນນາລີຮັບຜິດຊອບວຽກງານພັດທະນາຊຸມຊົນ, ບົດບາດແມ່ຍິງ ແລະ ຊົນເຜົ່າ, ປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
  ທ່ານ ບຸນທະວີ ສຸກທະວົງຮັບຜິດຊອບວຽກງານຊົນລະປະທານ

   

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງອຸດົມໄຊ

 • ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ປະຈຳ ແຂວງອຸດົມໄຊ
  ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ຕຳແໜ່ງ
  ທ່ານ ຄຳຫລ້າ ມິ່ງບຸບຜາຫົວໜ້າປະສານງານໂຄງການຂັ້ນແຂວງ
  ທ່ານ ນາງ ຄຳແພງ ວິໄລວັນຮອງຫົວໜ້າ
  ທ່ານ ມວນທອງ ແສງຫລ້າຮັບຜິດຊອບວຽກງານສົ່ງເສີມກະສິກຳ
  ທ່ານ ແກ້ວ ເທບວົງສາ (ເມືອງແບ່ງ) ຮັບຜິດຊອບເມືອງແບ່ງ
  ທ່ານ ສີວິໃສ ບຸນສະຫວັດ (ເມືອງໄຊ) ຮັບຜິດຊອບເມືອງໄຊ

   

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top
ຂໍ້ມູນຂອງເດືອນຕຸລາ ປີ2012.
ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ-ທຶນເພີ່ມ (NRI-AF) ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .