Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ໜ້າທໍາອິດ

Top page picture
Top page picture
Top page picture
Top page picture
Top page picture

 

ພາບລວມຂອງໂຄງການ

ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ-ທຶນເພີ່ມ (NRI-AF) ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອປັບປຸງ ການດຳລົງຊີວິດໃນເຂດຊົນນະບົດຢູ່ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ (ແຂວງອຸດົມໄຊ, ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ຜົ້ງສາລີ) ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍ ຊົນລະປະທານ ແລະ ຄອງເໜືອງ, ທາງຊອຍຊົນນະບົດ, ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນດ້ານການກະສິກຳຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນ ການປູກພຶດແບບປະສົມປະສານ, ການເຮັດນາແບບປັກດຳດ້ວຍກ້າກີບດຽວ, ການສົ່ງເສີມການເຮັດສັນຍາການ ຜະລິດກັບຊາວນາ, ການສົ່ງເສີມກິດຈະກຳໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ, ການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນ ຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ອື່ນໆ.

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ-ທຶນເພີ່ມ (NRI-AF) ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .