Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ເຊື່ອມຕໍ່ເວັບໄຊອື່ນໆ

ນິຕິກຳ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດຖະບານ ຂອງ ສ ປ ປ ລາວ

ອົງ​ການ ແລະ ໂຄງການທີ່ກ້ຽວຂ້ອງ ຂອງ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້

ອົງການ​​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສາກົນ

​​ຂໍ້​ມູນ​ທົ່ວ​ໄປ ແລະ ຂ່າວ

ເວ​ບ​ໄຊກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ SRI

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .