Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ເຂດ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ

ຂອບເຂດຂອງໂຄງການ

ໂຄງການປະກອບດ້ວຍ 11 ເມືອງ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ ເຊັ່ນ: ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງອຸ ດົມໄຊ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ການລົງທືນສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານແມ່ນຈະຢູ່ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ. ສຳລັບແຂວງອຸດົມໄຊແມ່ນຈະມີພຽງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເສີມ.

ກຸ່ມເປົ້າໝາຍ

ໂຄງການຍ່ອຍຈຳນວນ 38 ໂຄງການໄດ້ຮັບການສະເໜີເພື່ອຄັດຈ້ອນໃນຊ່ວງໄລຍະການກະກຽມໂຄງການ (PPTA) ຊຶ່ງມີຈຳນວນປະມານ 6,700 ຄົວເຮືອນຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງຈາກໂຄງການ. ໂຄງການນີ້ ມີແຜນຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປະມານ 25 – 30 ໂຄງການຍ່ອຍຈາກຈຳນວນທີ່ໄດ້ສະເໜີເພື່ອຄັດຈ້ອນທັງໝົດ.

Project Target Areas
ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top
ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .