Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ແຜ່ນວາດເວັບໄຊ

ໜ້າທໍາອິດ

ກ່ຽວກັບໂຄງການ

ຜູ້ປະຕິບັດງານ

ສິ່ງ​ພີ​ມຕ່າງ​ໆ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ການດໍາເນີນງານ

ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ແຜ່ນວາດເວັບໄຊ

ເຊື່ອມຕໍ່ບ່ອນອື່ນ

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top
ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .