Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ໄລຍະ​ເວລາ​ດໍາ​ເນິນ​ງານ

ໄລຍະ​ເວລາ​ດໍາ​ເນິນ​ງານ

Implementation Schedule

 

ໂຄງການຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳເລັດພາຍໃນ 5.5 ປີ ເຊີ່ງໄດ້ເລີ້ມຈາກ ເດືອນສິງຫາ ປີ 2011 ເຖີງ ເດືອນກຸມພາ ປີ 2017. ໂດຍແບ່ງອອກເປັນ 3 ໄລຍະຄື:

ປີຈຳນວນໂຄງການຍ່ອຍ
ອົງປະກອບທີ່ 1ອົງປະກອບທີ່ 2
ປີທີ່ 1

ວຽກຫລັກ: 2011-2014

ວຽກຕິດຕາມ: 2014-2017

3 ໂຄງການຍ່ອຍໄດ້ຮັບການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກໃນຊ່ວງການກະກຽມໂຄງການ(PPTA) ແລ້ວ, ສ່ວນອີກ 6 ໂຄງການ ແມ່ນກຳລັງດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ເຕັກນິກ (ລວມເປັນ 9 ໂຄງການຍ່ອຍ)9 ໂຄງການຍ່ອຍ ເຊັ່ນດຽວກັບ ອົງປະກອບທີ່ 1
ປີທີ່ 2

ວຽກຫລັກ: 2012-2015

ວຽກຕິດຕາມ: 2015-2017

9 ໂຄງການຍ່ອຍ13 ໂຄງການຍ່ອຍ
ປີທີ່ 3

ວຽກຫລັກ: 2013-2016

ວຽກຕິດຕາມ:2015-2017

9 ໂຄງການຍ່ອຍ9 ໂຄງການຍ່ອຍ
ລວມ27 ໂຄງການຍ່ອຍ31 ໂຄງການຍ່ອຍ

 

ອິກຢ່າງໜື່ງອົງປະກອບທີ່ 3: ການພັດທະນາຊົບພະຍາກອນມະນຸດຂອງອົງການ ແລະ ອົງປະກອບທີ່ 4: ການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງການແມ່ນຈະດຳເນີນການຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຈາກປີ 2011–- 2017.

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .