Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ແມ່ນໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ (EA). ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ (MAF) ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບລວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປະສານງານໂຄງການໂດຍຜ່ານ ກົມແຜນການ (DOP). ກົມແຜນການໄດ້ສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ (NPMO) ຂຶ້ນເພື່ອ ເປັນຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ.

ໜ່ວຍງານຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕ່າງໆຢູ່ຂັ້ນແຂວງແມ່ນບັນດາພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ (PAFOs) ທີ່ເຂົ້າ ຮ່ວມໂຄງການ. ຫ້ອງການໂຄງການຂັ້ນແຂວງ (PPOs) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງ (PAFO) ເພື່ອເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານການເງີນໃນລະດັບແຂວງ, ປະສານງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຍ່ອຍຕ່າງໆພາຍໃນແຂວງ. ເພື່ອຊ່ວຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຢູ່ໃນ ລະດັບເມືອງ, ຫ້ອງການປະສານງານໂຄງການຂັ້ນເມືອງ (DCO) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ບັນດາຫ້ອງການກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ (DAF) ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ ເພື່ອເປັນຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຄວບຄຸມການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດກິດຈະກຳຍ່ອຍຕ່າງໆຂອງໂຄງການໃນລະດັບເມືອງ.

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

 

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .