Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ຈົດໝາຍຂ່າວ

ຫົວຂໍ້ເນື້ອໃນສໍາຄັນ
ສະບັບທີ່ 1 ເດືອນພະຈິກ 2011ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທໍາອິດ ເປັນພາສາອັງກິດ ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາ ໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ
ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .