Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ຂ່າວຕ່າງໆ

ຂຶ້ນເທິງ goto top
ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .