Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ

ອົງປະກອບຂອງໂຄງການ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ

ອົງປະກອບຜົນໄດ້ຮັບ
ອົງປະກອບ 1:

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານໃນຊົນລະບົດ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 1:

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢູ່ຊົນລະບົດໄດ້ຮັບການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເພື່ອເຮັດ ໃຫ້ຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດສູງຂື້ນ.

ອົງປະກອບ 2:

ການສ້າງກິດຈະກຳເສີມ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 2:

ສ້າງຄວາມຄິດລີ້ເລີ້ມມານຳໃຊ້ເພື່ອເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບ.

ອົງປະກອບ 3:

ການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງອົງກອນ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 3:

ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ຮັບການເສີມສ້າງໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດນຳໄປຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດການພັດທະນາໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ.

ອົງປະກອບ 4:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ 4:

ສະໜອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງການຍ່ອຍຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ມີປະສິດຕິພາບ.

ອົງປະກອບ 1: ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານໃນຊົນລະບົດ

ອົງປະກອບນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອຟື້ນຟູ ແລະ ຍົກລະດັບໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃນຊົນລະບົດດ້ວຍການສ້າງສີ່ງອຳນວຍ ຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງຊົນນະບົດໃຫ້ຮັບປະກັນການສະໜອງນ້ຳໃຫ້ແກ່ເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ເພີ້ມສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ການເຂົ້າເຖີງຕະຫລາດດີຂື້ນ. ຈຳນວນໂຄງການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານຍ່ອຍ ປະມານ 25 ແຫ່ງຈະໄດ້ຮັບການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂດຍໃຫ້ຜ່ານການສຶກສາຜົນກະທົບດ້ານສັງຄົມ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ເພື່ອໃຫ້ຮັບປະກັນຕໍ່ຄວາມເປັນມິດກັບສີ່ງແວດລ້ອມ. ຄາດວ່າຊາວນາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈະມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າ ໃນຂະບວນການພັດທະນາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການອອກແບບລະອຽດ, ກໍ່ສ້າງ, ແຜນການດຳເນີນການບົວລະບັດຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງໄດ້ຮັບສ້າງສຳເລັດ.

photo of componet1 photo of componet1

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ອົງປະກອບ 2: ການສ້າງກິດຈະກຳເສີມ

ອົງປະກອບນີ້ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອເພີ່ມຜົນກະທົບທີ່ໄດ້ຈາກການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກ ພາຍໃຕ້ອົງປະກອບທີ່ 1. ກິດຈະກຳຕ່າງໆແມ່ນຈະຖືກຈັດຄວາມສຳຄັນໄວ້ໃຫ້ກັບການມີສ່ວນຮ່ວມດ້ານບົດບາດ ຍິງຊາຍ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງສະມາສິດຂອງຊຸມຊົນໃນແຕ່ລະໂຄງການຍ່ອຍ. ເປົ້າໝາຍຂອງກິດຈະກຳ ຈະປະກອບດ້ວຍ: (1) ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບການດຳເນີນງານ ແລະ ບົວລະບັດຮັກສາ ສີ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງຊອຍຊົນລະບົດ; (2) ຈັດຕັ້ງ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມຜູ້ນຳໃຊ້ນ້ຳ, ຄະນະກຳມະການບົວລະບັດ ແລະ ຮັກສາເສັ້ນທາງ, ແລະ ກຸ່ມຜູ້ພະລິດຕ່າງໆ; (3) ເສີມຂະ ຫຍາຍກິດຈະກຳດ້ານກະສິກຳລວມທັງການເຜີຍແຜ່ການປັກດຳນາດ້ວຍກ້າກິບດຽວ (ຫຼື System for Rice Intensification), (4) ການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສ້າງຄວາມຍືນຍົງໃຫ້ແກ່ອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຊົນ ລະປະທານ, (5) ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເພີ້ມມູນຄ່າການພະລິດດ້ວຍການເຮັດສັນຍາການຜະລິດ.

photo of componet2 photo of componet2

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ອົງປະກອບ 3: ການປັບປຸງຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງອົງກອນ

ອົງປະກອບນີ້ແມ່ນຖືກສະເໜີເພື່ອດຳເນີນການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຂັ້ນສູນກາງ (ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້) ລວມທັງການຄວາມອາດສາມາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງພະນັກງານຫ້ອງການຄຸ້ມ ຄອງໂຄງການຂັ້ນສູນກາງ (NPMO), ຫ້ອງການໂຄງການຂັ້ນແຂວງ (PPOs), ແລະ ຫ້ອງການປະສານງານ ໂຄງການຂັ້ນເມືອງ (DCOs). ກິດຈະກຳຫຼັກຂອງອົງປະກອບນີ້ປະກອບດ້ວຍ: (1) ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຈັດ ຕັ້ງລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ລວມທັງການສ້າງເວັບໄຊ (website) ຂອງໂຄງການເພື່ອໃຊ້ໃນການ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຖືຜົນປະໂຫຍດຢູ່ຂັ້ນສູນກາງຈົນເຖີງຜູ້ຖືຜົນປະໂຫຍດຂັ້ນເມືອງ. (2) ຈັດການຝຶກອົບ ຮົມໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ NPMO, PPOs ແລະ DCOs ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເສີມຂອງໂຄງການ (ຕາມອົງປະກອບ 2). ໂຄງການຍັງຈະສະໜອງປະສົບການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສະຖາບັນຄົ້ນ ຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ເພື່ອສະເໜີເປັນນະໂຍບາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຊວງກະ ສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ໃນການດຳເນີນການພັດທະນາເປັນຍຸດທະສາດໃນການພັດທະນາຂອງຂະແໜງການ.

photo of componet3

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ອົງປະກອບ 4: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ອົງປະກອບທີ່ 4 ແມ່ນມີຈຸດມຸ່ງໝາຍເພື່ອສະໜັບສະໜູນລະບົບການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດການໂຄງການດ້ວຍ ການເພີ້ມຂີດຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ລວມທັງການສ້າງຕັ້ງລະ ບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການໃຫ້ຮອງຮັບວຽກງານໂຄງການ. ຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານຂອງ PBME ໂດຍອີງຕາມການອອກ ຂອງກອບແຜນວຽກຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການສະຫຼຸບໄດ້ດັ່ງນີ້:

ຕົວຊີ້ວັດພື້ນຖານຂອງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໄດ້ຮັບໂຄງການ (PBME)
ອົງປະກອບ ຫົວ​ຂໍ້ອະທິບາຍ (ປີ​ເປົ້າ​ໝາຍ)
ຜົນໄດ້ຮັບ ຜະລິດຕະພາບຂອງການຜະລິດເຂົ້າ3 ໂຕນ/ເຮັກຕາ (2010) ເປັນ 5 ໂຕນ (2017)
ອົງປະກອບທີ່ 1ເນື້ອທີ່ຊົນລະປະທານ 2,900 ເຮັກຕາ (2017)
ຟື້ນຟູທາງຊອຍຊົນນະບົດ 175 ກີໂລແມັດ (2017)
ອົງປະກອບທີ່ 3ຈຳນວນກຸ່ມການພະລິດຕ່າງໆ ຈຳນວນ 25 ກຸ່ມ (2017)
ແຜນການຄຸ້ມຄອງອ່າງໂຕ່ງນ້ຳຊົນລະປະ ທານຈຳນວນ 20 ແຫຼ່ງ (2017)
ຈຳນວນຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳ ການບໍລິການສົ່ງເສີມຕ່າງໆ ມີຜູ້ຍີ່ງເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ 30%
ອົງປະກອບທີ່ 3ຂະແໜງການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການ (M&E) ໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢູ່ກົມແຜນການ ຢ່າງນອ້ຍມີພະນັກງານຈຳນວນ 10 ທ່ານໃນປີ 2012
ການຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ຮອດປີ 2014 ໄດ້ມີການຝຶກອົບຮົມຈຳນວນ 33 ຊຸດ, ໃນນີ້ມີຜູ້ຍິງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງນ້ອຍ 30%
ອົງປະກອບທີ່ 4ທີ່ປຶກສາໂຄງການ ໄດ້ເລີ້ມລົງດຳເນີນການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດໂຄງການພາຍໃນ 3 ເດືອນ ຫລັງຈາກໂຄງການເລີ່ມດຳເນີນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີທີ່ປຶກສາໂຄງການເຂົ້າເຮັດ ວຽກຢ່າງນ້ອຍ 5 ທ່ານ
ລະບົບການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນໂຄງການສ້າງຕັ້ງຂື້ນພາຍໃນ 12 ເດືອນພາຍຫລັງໂຄງ ການໄດ້ເລີ້ມລົງມືຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
ຈຳນວນພະນັກງານຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການຂັ້ນສູນການ (NPMO) ແລະ ຫ້ອງການໂຄງການຂັ້ນແຂວງ (PPOs)ຢ່າງນ້ອຍມີ 20% ທີ່ເປັນຜູ້ຍິງໄດ້ຮັບການແຕ່ງ ຕັ້ງໃຫ້ເປັນພະນັກງານໂຄງການ

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top
ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .