Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກ

ແຂວງບໍແກ້ວ | ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ | ແຂວງຜົ້ງສາລີ | ແຂວງອຸດົມໄຊ

 

ລາຍຊື່ບັນດາໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກມີ 38 ໂຄງການ:

ແຂວງບໍແກ້ວ, ມີ 9 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກ


ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ
ໂຄງການ
ລາຍລະອຽດມູນຄ່າປະມານຈ/ນ
ບ້ານ
ຈ/ນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ
ບູລິມະສິດ
ຂອງເມືອງ
ລ້ານກີບພັນໂດລາ
ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ
1ຊົນລະປະທານນ້ຳຕີນຊົນລະປະທານ700 ຮຕ6.52779654581
2ຊົນລະປະທານນ້ຳປູກຊົນລະປະທານ270 ຮຕ4.06749611202
3ຊົນລະປະທານ້ຳແຈ້ຊົນລະປະທານ95 ຮຕ4.3955362853
ເມືອງປາກທາ
4ຊົນລະປະທານຫ້ວຍໂຊະຊົນລະປະທານ112 ຮຕ5.3146482751
5ຊົນລະປະທານຫ້ວຍສາດຊົນລະປະທານ116 ຮຕ3.3544091432
6ຊົນລະປະທານຫ້ວຍສະ 2ຊົນລະປະທານ150 ຮຕ5.07661911523
ເມືອງຜາອຸດົມ
7ຊົນລະປະທານນ້ຳຫາດ (ເບື້ອງຂວາ)ຊົນລະປະທານ150 ຮຕ6.35577543101
8ຊົນລະປະທານນ້ຳຫາດຊົນລະປະທານ200 ຮຕ5.98640031242
9ຊົນລະປະທານຫ້ວຍລຽງຊົນລະປະທານ170 ຮຕ4.03449251543

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ມີ 12 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກ


ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ
ໂຄງການ
ລາຍລະອຽດມູນຄ່າປະມານຈ/ນ
ບ້ານ
ຈ/ນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ
ບູລິມະສິດ
ຂອງເມືອງ
ລ້ານກີບພັນໂດລາ
ເມືອງລອງ
10ຊົນລະປະທານນ້ຳມະອຸ່ນຊົນລະປະທານ90 ຮຕ3.3624103791
11ຊົນລະປະທານນ້ຳບັກຊົນລະປະທານ56 ຮຕ3.8544701982
12ຊົນລະປະທານຫ້ວຍກົດຊົນລະປະທານ34 ຮຕ3.4444204983
13ຊົນລະປະທານນ້ຳໝາກມືຊົນລະປະທານ41 ຮຕ3.1573851154
ເມືອງນໍ້າທາ
14ຊົນລະປະທານຮ່ອງກົງຊົນລະປະທານ285 ຮຕ4.40353731771
15ຊົນລະປະທານນ້ຳຍາງຊົນລະປະທານ357 ຮຕ5.19163343362
16ຊົນລະປະທານນ້ຳແງ້ນ ທົ່ງແປນຊົນລະປະທານ554 ຮຕ6.26576445183
ເມືອງສິງ
17ຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງນ້ຳດ້າຍຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ157 ຮຕ5.63368732541
18ຊົນລະປະທານນ້ຳຫຍ້າ 4 ແລະ ຫ້ວຍຫລວງຊົນລະປະທານ189 ຮຕ4.100500111592
19ຊົນລະປະທານນ້ຳຫຍ້າ 4ຊົນລະປະທານ142 ຮຕ3.69045051053
20ຊົນລະປະທານນ້ຳຫຍ້າ 5ຊົນລະປະທານ72 ຮຕ4.1005004464
21ຊົນລະປະທານນ້ຳຫຍ້າ 2ຊົນລະປະທານ420 ຮຕ3.44480083165

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງຜົ້ງສາລີ, ມີ 13 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກ


ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ
ໂຄງການ
ລາຍລະອຽດມູນຄ່າປະມານຈ/ນ
ບ້ານ
ຈ/ນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ
ບູລິມະສິດ
ຂອງເມືອງ
ລ້ານກີບພັນໂດລາ
ເມືອງບຸນໃຕ້
22ຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງນ້ຳລານຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ73 ຮຕ3.94448111441
23ຊົນລະປະທານນ້ຳແຫງນ (ບ້ານນຳຫວາຍ) ແລະ ທາງຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ82 ຮຕ4.03449311822
24ຊົນລະປະທານນ້ຳແຫງນ (ບ້ານ ນາມາກ) ແລະ ທາງຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ90 ຮຕ4.0344921483
25ຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງນ້ຳຫີນຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ32 ຮຕ4.0024882564
ເມືອງຍອດອູ
26ຊົນລະປະທານນ້ຳອູຊົນລະປະທານ460 ຮຕ4.05949568331
27ຊົນລະປະທານນ້ຳແຖຊົນລະປະທານ115 ຮຕ3.7394564992
28ຊົນລະປະທານ ແລະ ຫົນທາງນ້ຳຊາງຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງ144 ຮຕ4.07549742113
ເມືອງຜົ້ງສາລີ
29ທາງ ມົ້ງເຈົ່າ - ກໍແມນທາງ13.5 ກມ6.39678084631
30ທາງ ບາການ້ອຍ - ທາງເລກ 19ທາງ8 ກມ3.4854251432
31ທາງຫອມສະຫວ່າງ - ຂຸ່ນນຸ່ມຫລວງທາງ16 ກມ6.3557753973
32ທາງສາມະຄີໄຊ - ທາງເລກ 19ທາງ6 ກມ2.62432011554
33ທາງສາລາ ເອເບ - ທາງເລກ 19ທາງ8 ກມ3.4854251345
34ບ້ານກໍແມນ - ຜົ້ງແຊກທາງ7.5 ກມ2.99336521436

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແຂວງອຸດົມໄຊ, ມີ 4 ໂຄງການຍ່ອຍທີ່ສະເໜີເພື່ອຄັດເລືອກ (ມີພຽງກິດຈະກຳເສີມ)


ຊື່ໂຄງການຍ່ອຍປະເພດ
ໂຄງການ
ລາຍລະອຽດມູນຄ່າປະມານຈ/ນ
ບ້ານ
ຈ/ນ ຄົວເຮືອນ
ທີ່ໄດ້ຮັບ
ຜົນປະໂຫຍດ
ບູລິມະສິດ
ຂອງເມືອງ
ລ້ານກີບພັນໂດລາ
ເມືອງໄຊ
35ໂຄງການຊົນລະປະທາອ່າງນ້ຳຫີນກິດສະກຳເສີມ73 ຮຕ0.46563861
36ໂຄງການຊົນລະປະທານ້ຳມາວກິດສະກຳເສີມ211 ຮຕ0.38462952
ເມືອງແບງ
37ໂຄງການຊົນລະປະທານນ້ຳຫາວກິດສະກຳເສີມ88 ຮຕ0.526472901
38ໂຄງການຊົນລະປະທານ້ຳແບງກິດສະກຳເສີມ39 ຮຕ0.38461382

 

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top
ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ-ທຶນເພີ່ມ (NRI-AF) ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .