Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດ

ກອບຂອງໂຄງການ | ແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດ

ກອບຂອງໂຄງການ

ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸ 4 ໝາກຜົນຂອງໂຄງການ, 4 ອົງປະກອບຂອງໂຄງການດັ່ງລູ່ມນີ້ຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

ອົງປະກອບ ກ:

ການພັດທະນາໂຄງລ່າງ ພື້ນຖານໃນຊົນລະບົດ

ຜົນໄດ້ຮັບ 1:

ໂຄງລ່າງພື້ນຖານຢູ່ຊົນນະບົດໄດ້ຮັບການກໍ່ ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະ ພາບ ແລະ ຜົນຜະລິດສູງຂື້ນ.

ໝາກຜົນ:

ຜົນຜະລິດດ້ານກະສິກຳ ໄດ້ຮັບ ການເພີ້ມຂື້ນໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອ (ບໍ່ແກ້ວ, ຫລວງນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ)

ຜົນກະທົບ:

ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນຊົນ ນະບົດ ໃນ 4 ແຂວງ (ແຂວງແກ້ວ, ຫລວງ ນ້ຳທາ, ອຸດົມໄຊ ແລະ ຜົ້ງສາລີ) ໄດ້ຮັບການປັບ ປຸງດີຂື້ນ

ອົງປະກອບ ຂ:

ການສ້າງກິດຈະກຳເສີມ

ຜົນໄດ້ຮັບ 2:

ສ້າງຄວາມຄິດລີ້ເລີ່ມມານຳໃຊ້ເພື່ອ ເພີ່ມຜະລິດຕະພາບ ແລະ ຜົນກະທົບ.

ອົງປະກອບ ຄ:

ການປັບປຸງຄວາມອາດ ສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງກອນ

ຜົນໄດ້ຮັບ 3:

ຄວາມອາດສາມາດຂອງພະນັກງານຂັ້ນສູນ ກາງ, ຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງໄດ້ຮັບການ ເສີມສ້າງໃຫ້ມີ ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ເພື່ອໃຫ້ສາ ມາດ ນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການ ພັດທະນາ ໃນຂະແໜງການ.

ອົງປະກອບ ງ:

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຜົນໄດ້ຮັບ 4:

ສະໜອງການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ ແລະ ໂຄງ ການຍ່ອຍຢ່າງມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ມີປະສິດ ຕິພາບ.

 

ກອບຂອງໂຄງການ

 

“ອົງປະກອບ ກ: ການພັດທະນາໂຄງລ່າງພື້ນຖານຊົນນະບົດ” ແລະ “ອົງປະກອບ ຂ: ການສ້າງກິດ ຈະກຳເສີມ” ແມ່ນກິດຈະກຳຢູ່ສະໜາມເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພາບ ຊີ່ງຈະໄດ້ຮັບການສົ່ງເສີມໂດຍຜ່ານລະບົບ ການຄຸ້ມຄອງໂຄງ ການ “ອົງປະກອບ ຄ: ການສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດ” ແລະ “ອົງປະກອບ ງ: ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການ”.

ກອບແຜນວຽກລະອຽດທີ່ຈະນຳສະເໜີໃນຢູ່ໜ້າຕໍ່ໄປແມ່ນແນວຄວາມຄິດຂອງໂຄງການ “ການສົ່ງເສີມການ ເພີ້ມມູນຄ່າດ້ານການກະສິກຳໂດຍເອົາການພັດທະນາດ້ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ແລະ ການສ້າງກິດຈະ ກຳທີ່ເປັນແນວຄວາມຄິດລິເລີ້ມ”. ການອອກແບບໂຄງການ ແລະ ກອບການຕິດຕາມກວດກາໂຄງ ການສະ ແດງເຖີງເປົ້າໝາຍຂອງການດຳເນີນໂຄງການໃນແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຈະຖືກນຳສະເໜີໃນໜ້າຕໍ່ໄປ.

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດ

ກົດຮູບ ຈະສະແດງແຜນວາດແນວຄວາມຄິດປະຕິບັດ ທີ່ໃຫຍ່ຂື້ນ.

 

Project Approach
ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

 

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .