Choose your language : Lao ພາສາລາວ    English Egnlish

Logo of NRI

 

ກ່ຽວກັບໂຄງການ > ປະຫວັດ ແລະ ຈຸດປະສົງ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ | ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ | ກອບແຜນງານການອອກ ແບບ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ (ສ ປ ປ ລາວ) ເປັນປະເທດໜື່ງທີ່ມີຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທີ່ດີນທີ່ອຸດົມສົມບຸນ ແລະ ມີທ່າແຮງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳສູງ. ດັ່ງນັ້ນ, ສ ປ ປ ລາວ ຈື່ງໄດ້ພະຍາຍາມ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນການເປີດຕະຫລາດ ແລະ ການຄ້າສູ່ສາກົນໂດຍຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ມີບົດບາດໃນການຈຳໜ່າຍ ຜະລິດຕະພັນດ້ານກະສິກຳໄປຍັງບັນດາປະເທດເພື່ອນບ້ານ. ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຈຸດມຸ່ງໝາຍນີ້, ສ ປ ປ ລາວ ກຳລັງ ຫຼຸດຜ່ອນການຜະລິດດ້ານກະສິກຳແບບດັ່ງເດີມ ແລະ ຫັນມາພັດທະນາຕານ່າງດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສຳຄັນລວມທັງ ການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໃນການຂົນສົ່ງເພື່ອເຊື່ອມໂຍງໄປຍັງບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງເປັນຕົ້ນແມ່ນ ຈີນ, ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ.

ທາງມົ້ງເຈົ່າ - ກໍແມນ (ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ)

ທາງມົ້ງເຈົ່າ - ກໍແມນ (ເມືອງຜົ້ງສາລີ, ແຂວງຜົ້ງສາລີ)

ຢ່າງໃດກໍ່ດີ, ເສັ້ນທາງຢູ່ເຂດຊົນນະບົດຍັງບໍ່ທັນເຊື່ອມຕໍ່ກັນໄດ້ທັງໝົດ, ນອກຈາກນີ້ຖະໜົນຫົນທາງຍັງມີ ຄວາມຈຳກັດ ແລະ ຍັງບໍ່ດີເທົ່າທີ່ຄວນ. ຕານ່າງການຂົນສົ່ງມີຄວາມຈຳກັດ, ບໍ່ໜັ້ນຄົງ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ດີນ ເຈື່ອນ ຊຶ່ງເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການເຂົ້າເຖີງການຕະຫລາດ ແລະ ມີຄວາມຈຳກັດ ຕໍ່ຜົນຜະລິດໂດຍສະເພາະຕໍ່ສີນຄ້າທີ່ເນົ່າເປື່ອຍໄວ. ຕານ່າງເສັ້ນທາງໃນຂົງເຂດຊົນນະບົດທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການພັດ ທະນາເທົ່າທີ່ຄວນນັ້ນເປັນອຸປະສັກຂັດຂວາງຕໍ່ການພົວພັນ ຄ້າຂາຍພຶດຜົນດ້ານກະສິກຳຂອງປະຊາຊົນ.

ພື້ນທີ່ໂຄງການກວມແມ່ນເອົາ 4 ແຂວງພາກເໜືອຂອງລາວ (ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ, ແຂວງອຸດົມ ໄຊ, ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ) ຊຶ່ງມີສະພາບຕານ່າງການຄົມມະນາຄົມທີ່ຄ້າຍຄືກັນ. ອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂດ້ານກະສິກຳ ໃນພື້ນທີ່ໂຄງ ການປະຊາຊົນສ່ວນໃຫ່ຍຍັງທຳການຜະລິດແບບເລື່ອນລອຍ. ພື້ນທີ່ປູກເຂົ້າທັງໝົດໃນປີ 2007 ຈຳນວນ 45,000 ເຮັກຕາມີພຽງ 3% ທີ່ໄດ້ຮັບນ້ຳຈາກຊົນລະປະທານ, ເຊີ່ງສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ. ນອກຈາກນີ້ການມີຂໍ້ຈຳກັດໃນການນຳໃຊ້ແນວພັນທີ່ໄດ້ຜະລິດຕະພາບສູງ ແລະ ປັດໃຈການ ຜະລິດຕ່າງໆພາໃຫ້ຜົນພະລິດກະສິກຳຂອງເຂົາເຈົ້າຕໍ່າ. ທັງໝົດເຫຼົ່ານີ້ພາໃຫ້ອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນ ໃນເຂດພື້ນທີ່ຂອງໂຄງການສູງເຖີງ 37%. ຈາກຜົນການວິເຄາະອັດຕາຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນສູງ ເຊັ່ນນີ້ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເນື່ອງມາຈາກການຂາດການເຊື່ອມໂຍງສູ່ການຕະຫລາດ ແລະ ໂຄງລ່າງພື້ນຖານ.

ເພື່ອເປັນການປັບປຸງສະພາບຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ, ຈື່ງມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະ ຕ້ອງລົບລ້າງສອງຂໍ້ຈຳກັດພື້ນຖານຂອງການຜະລິດກະສິກຳທີ່ໄດ້ຮັບຜົນຜະລິດຕໍ່າ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຂົ້າເຖີງ ຕະຫລາດໂດຍການລົງທືນເຂົ້າໃສ່ (1) ສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານຊົນລະປະທານ ແລະ ທາງຊອຍຊົນນະບົດ ແລະ (2) ສ້າງແນວຄິດລິເລີ່ມໃຫ້ປະຊາຊົນໃນການດຳເນີນການຜະລິດກະສິກຳໃຫ້ກາຍເປັນສີນຄ້າໃຫ້ແກ່ທັງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ຜົນກະທົບ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ

ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການແມ່ນ ລາຍໄດ້ຂອງຄົວເຮືອນໃນຊົນນະບົດທີ່ນອນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໂຄງການຈະໄດ້ຮັບການ ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ. ຜົນຮັບຈາກໂຄງການແມ່ນຈະເພີ່ມຜະລິດຕະພາບດ້ານກະສິກຳໃນເຂດພື້ນທີ່ໂຄງການ.

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

ກອບແຜນງານການອອກແບບ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການ

ກັບຂື້ນເທີ່ງ goto top

 

ຂ່າວຕ່າງໆ

Ministry of Agriculture and Forestry of Lao PDR    Asian Development Bank

MAF                ADB

ລິ​ຄະ​ສິດ​ຂອງ ໂຄງການພັດທະນາໂຄງລ່າງຊົນນະບົດພາກເໜືອ ຂອງ ສ.ປ.ປ. ລາວ 2011 - .